Podmínky pro Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Tím, že vyplníte v kontaktním formuláři pole „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ udělujete firmě Luděk Soják, IČ: 70040001, se sídlem Rovensko 286, 789 01 Zábřeh, (dále jen „společnost“) souhlas ke zpracování svých osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v rozsahu všech údajů zadávaných do formuláře na tomto webu a dále v rozsahu mnou používané IP adresy. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně a/nebo automatizovaně v rámci informačního systému společnosti, popřípadě v informačních systémech třetích osob, jež společnost pověřila plněním svých smluvních či zákonných povinností.

Zdroj osobních údajů:  „společnost“ zpracovává údaje sdělené přímo klienty, zejména v rámci jednání o uzavření a zprostředkování smluvního vztahu, nebo získané prostřednictvím webových stránek a dále oprávněně zveřejněné osobní a kontaktní údaje subjektů údajů. Osobní údaje a listiny jsou archivovány v souladu se zákonem, k zákonem vyžadované archivaci není třeba souhlasu klienta. Marketingový souhlas se nevztahuje na zpracování těch údajů, které společnost potřebuje k plnění svých smluvních a právních povinností (např. údaje ke splnění povinnosti identifikace a kontroly klienta podle zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti) nebo je-li to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnost a dotčených osob. Tyto povinné údaje jsou označeny zvlášť, jejich nesdělení může být důvodem pro odmítnutí spolupráce. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro zaslání dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře. Klient bere na vědomí, že v případě neudělení souhlasu budou osobní údaje zpracovávány za účelem jednorázového vyřízení zaslaného dotazu nebo příspěvku, k tomuto zpracování není třeba souhlasu uživatele. Tímto výslovně prohlašuji, že jsem starší 16 let. Prohlašuji, že jestliže mi je méně než 16 let, tak jsem požádal svého zákonného zástupce (rodiče, opatrovníka) o souhlas se zpracováním mých osobních údajů a zákonný zástupce tento souhlas udělil.

Účel zpracování Vašich osobních údajů
Souhlas udělujete za účelem zasílání novinek, obchodních sdělení a nabídek produktů a služeb prostřednictvím pošty, elektronické komunikace a telefonu ze strany společnosti a jejích zástupců. Zpracování zahrnuje marketingové zpracování, analýzy a profilování informací s cílem přizpůsobení případné nabídky.

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány
Souhlas udělujete na dobu 20 let ode dne udělení tohoto souhlasu a prohlašujete, že souhlas je udělen dobrovolně.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zasláním emailu na adresu: sojak@infratopeni-morava.cz

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů
Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům, tj. potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud ano, má klient právo získat přístup k těmto osobním údajům, za jakým účelem jsou údaje zpracovávány, kategorie dotčených osobních údajů, kdo a jakým způsobem údaje zpracovává, kdo je příjemcem těchto údajů a jaká je plánovaná doba, po kterou budou údaje uloženy. Kopii zpracovávaných osobních údajů poskytne společnost pomocí prostředků komunikace na dálku a není-li to možné, písemnou cestou. Klient má právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se ho týkají. Klient má za podmínek podle čl. 17 až 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 právo na jejich výmaz, omezení jejich zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Právo vznést námitku
Klient má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má klient právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že společnost nezpracovává údaje v souladu s výše uděleným souhlasem, nebo že zpracování je prováděno v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, můžete po společnosti požadovat vysvětlení, případně odstranění tohoto stavu. Rovněž máte právo obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů se stížností nebo žádostí o prověření a zajištění nápravy.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům
Osobní údaje klientů mohou být zpřístupněny zpracovatelům (zaměstnancům a obchodním zástupcům) společnosti.

Kontakt na nás

Luděk Soják
Rovensko 286
789 01 Zábřeh

+420 608 760 143

sojak@infratopeni-morava.cz

IČ: 700400001
DIČ: CZ7805115780

Infrapanely dodáváme nejčastěji v našem okolí (Zábřeh, Mohelnice, Šumperk, Svitavy, Litovel, Olomouc, Bruntál, Opava, Jeseník, Ostrava, Brno, Pardubice, Hradec Králové, Zlín, Jihlava, Praha, ...), ale jak vidíte v našich referencích - řešíme celou ČR!!!

infrapanely - princip

Infrapanely využívají ke své funkci fyzikálního principu ohřívání místnosti sáláním, což se dá připodobnit ke slunečnímu záření. Sluneční paprsky, stejně jako infratopení, neohřívají vzduch. Sluneční paprsek vzduchem projde a teprve po jeho dopadu na zem vzniká teplo, od něhož se teprve následně ohřívá vzduch. Představte si situaci, kdy v zimě za silných mrazů svítí slunce - Vy se vystavením jeho paprskům ohřejete, i když je venkovní teplota pod bodem mrazu - podobný princip využívá infratopení.

Infrapanely - umístění

Infrapanely jsou zařízení, na vytápění nemovitostí. Průchodem elektrického proudu panelem vzniká teplo. Na základě toho se povrch panelu nahřeje na teploty vyšší než 100°C  a poté z něj začne sálat teplo, které nahřívá pevné materiály. Infrapanely se umisťují zpravidla na strop (při umístění infratopení na stop je jeho účinnost vyšší než při umístění na stěně). Navíc při umístění na stropě je jednodušší dosáhnout ideálního rozmístění panelů a nehrozí nedostatek místa pro realizaci. Montáž infratopení je potřeba provést až po vyhotovení vstupního projektu a cenové kalkulace. Přečtěte si informace o tom jak postupovat při objednání infratopení u naší firmy.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!